به دوستان خود بگویید

سوزان

ساعت کشیده و باریک سوزان
ساعت
کاراکتر نوشته شده: