سئوال از کارشناس

خورشید

این مدل با طراحی شلوغ با هم ترکیب شده اند و طرحی هنرمندانه ای بوجود آورده است
پاراوان
کاراکتر نوشته شده: