سئوال از کارشناس

درویش

یک تصویر خاطره انگیز
پاراوان
کاراکتر نوشته شده: