به دوستان خود بگویید

درویش

یک تصویر خاطره انگیز
پاراوان
کاراکتر نوشته شده: